Arbeidsmiljø og likestilling - Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.

Under følger et utdrag fra årsberetningen vår fra 2022.

 

Arbeidsmiljø

Sykefraværet i 2022 var på 9, 1 %. Langtidssykemeldinger er en medvirkende årsak til et relativt høyt sykefravær. Selskapet fortsetter arbeidet med å redusere antall sykedager.

Det har ikke forekommet eller blitt rapportert om personskader eller alvorlige ulykker i løpet av året, som har resultert i store materielle skader eller personskader.

Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer.

Likestilling

Selskapet har pr utgangen av året 71 ansatte, samlet 52,8 årsverk. Av disse er 40 kvinner og 31 menn. Kvinneandelen i lederstillinger utgjør 80 %.

Selskapet har innarbeidet en policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn, og at arbeid av lik verdi skal gi lik lønn.

Selskapet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for likestilling innenfor virksomheten. Ved rekruttering, både internt og eksternt prioriteres personlige kvalifikasjoner fremfor kjønn. Det underrepresenterte kjønn vil i større grad bli oppfordret til å søke. På denne måten vil selskapet forsøke å øke kvinneandelen i de
stillingskategorier hvor denne er særskilt lav.

Trønder Taxi som arbeidsgiver har ansvar for at arbeidet gjennomføres i tråd med loven, og styret skal sørge for at aktivitets- og redegjørelsesplikten overholdes. Styret skal derfor behandle redegjørelsen minst en gang hvert år, og styremedlemmer og administrerende direktør kan kreve at styret skal behandle andre saker som handler om det aktive likestillingsarbeidet. Likestillingsredegjørelsen skal være tilgjengelig for de ansatte i virksomheten. Målet med likestillingsarbeidet er at vi skal ivareta hensynet til likestilling i vår virksomhet, og at vårt arbeid også bidrar til likestilling innenfor vår bransje.

Likestillingsrapport skal kartlegges annethvert år. Ny kartlegging vil skje i løpet av 2023. Lønnskartlegging fra 2021 kommer frem av årsmelding for året 2021.

Tiltak for å hindre diskriminering mv.

Bedriften arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. For å bidra til dette, har bedriften blant annet etablert rutiner for rekruttering, hvor søkere fra underrepresenterte grupper oppfordres til å søke. Det er også foretatt en gjennomgang av kriteriene for karriereutvikling og lederstillinger i bedriften.

Oppsummering av arbeidet med likestilling og diskriminering

TrønderTaxi har et høyt antall deltidsansatte, dette grunnet 24/7 bemannet kundesenter hvor det er økt pågang på helg. Disse vaktene dekkes opp av studenter som jobber annenhver helg ved siden av studiet - og er frivillig deltid. Utenom dette er TrønderTaxi en bevisst bedrift, vi ønsker mangfold og vi har gode rutiner for å
ivareta ansatte. Vi har et eget ledelsessystem som beskriver våre retningslinjer, ansattes rettigheter og plikter. Samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte er godt, og det avholdes jevnlige møter mellom tillitsvalgte og ledelsen.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

TrønderTaxi har i sin aktsomhetsvurdering kartlagt hvem vi handler med, hvor vi handler og hva handler vi med. Ansvarlige i TrønderTaxi for selve vurderingen og etablering av ansvarlighet og rutiner er økonomisjef og HR-sjef.

TrønderTaxi AS er et firma som først og fremst driver med formidling av taxitjenester. TrønderTaxi AS driver sin virksomhet fra Brøsetvegen 145 B, 7048 Trondheim. TrønderTaxi AS har i 2022 kjøpt selskapene Taxi Midt-Norge AS og Taxi Midt-Norge Transport AS. Taxi Midt-Norge har kontorsted i Sjøgata 23, 7600 Levanger.
lnnfusjonering av datterselskapene planlegges i løpet av 2023.

Vår aktsomhetsvurdering vil bli lagt ut på vår hjemmeside slik at alle kan lese og eller laste den ned ved ønske.
I tillegg til bedriftens egne skjønnsmessige vurderinger har vi sett på OECDs veiledninger rundt aktsomhetsvurderingen. Vi har i tillegg foretatt enkle googlesøk rundt våre største samarbeidspartnere og leverandører.

Vi har under våre vurderinger ikke klart å avdekke noen mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige forhold. Vi har noen samarbeidspartnere og leverandører som ikke er underlagt krav som følge av åpenhetsloven. For å sikre oss at de utfører grunnleggende aktsomhetsvurderinger, vil vi ta en samtale med disse.

Kort oppsummert er TrønderTaxi sine retningslinjer og rutiner følgende:

 • Årlig vurdering og ansvar i og av styret i TrønderTaxi AS
 • Årlig vurdering sammen med tillitsvalgte med fokus på bedriften herunder:
  • antall deltidsansatte
  • bruk av vikar
  • potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter anstendige forhold i TrønderTaxi AS
  • forebygge og avdekke eventuelle brudd på likestilling
 • Årlig kartlegging av samarbeidspartnere og leverandører
 • Årlig aktsomhetshetsvurdering av samarbeidspartnere og leverandører
  herunder:
  • spørreundersøkelse
  • skjønnsmessig vurdering
  • søk i relevante databaser
  • samtaler ved behov

Vi har ikke avdekket vesentlig risiko for negative konsekvenser, men vi har tatt en vurdering av hvor vi ønsker selv å være enda mer bevisst i våre valg. Her ser vi at flere leverandører av varer nå lar oss velge hvor vi vil ha varene levert fra. I slike tilfeller kan TrønderTaxi bruke tid på å sette seg inn i de forskjellige alternativer, og på
denne måten bidra til enda bedre arbeidsvilkår og anstendige forhold hos de som produserer varen.

Vi ser også at vi kan bruke mer tid på å sette oss inn i de enkelte land hvor varene leveres fra, da det er gjort vurderinger fra DFØ med informasjon om produktkategorier og områder med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden.

Her kan TrønderTaxi bli enda flinkere til å sette seg inn i og foreta enda bedre
vurderinger i våre valg.

For å begrense risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

 • Egne kartlegginger ved innkjøp av varer og tjenester
 • Spørreundersøkelse som kartlegger aktsomhet til alle nåværende og nye samarbeidspartnere og leverandører
 • Årlig undersøkelse blant ansatte
 • Årlig kartlegging med tillitsvalgte
 • Utarbeide kontrakter til våre tilknyttede løyvehavere for å sikre gode og riktige rettslige vilkår og kontrakter
 • Forankre ansvarlighet i hele bedriften
 • Årlig gjennomgang internt av leverandører og samarbeidspartnere

Vi har forventninger om at våre tiltak vil gjøre TrønderTaxi til en enda bedre bidragsyter til gode og anstendige arbeidsforhold. De vil bidra til en større bevissthet både hos oss og våre samarbeidspartnere og leverandører.

Ytre miljø og bærekraft

Bedriften driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. For å forhindre og redusere negative miljøvirkninger har bedriften et mål om at alle drosjebiler tilknyttet bedriften skal over på el-bil i løpet av 2025. Det prioriteres kontinuerlige tiltak for å motivere til økt andel biler med 0-utslipp.

Bedriften har i tillegg etablert egen ladepark for drosjebiler tilknyttet bedriften. Bedriften er sertifisert Miljøfyrtårn og har startet en aktiv jobb med bærekraft.

TrønderTaxi skal fremstå som en miljøvennlig bedrift og vil derfor sikre årlige miljømessige forbedringer i alle ledd i organisasjonen.

Selskapet har følgende verdier: Troverdig, Bryr oss og Ambisiøs.

Selskapet har valgt seg følgende bærekraftsmål: